ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

* Σημείωση: Σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας είναι δυνατή η εξαίρεση από τις οικονομικές υποχρεώσεις, με αίτηση του ενδιαφερομένου και έγκριση του ΔΣ.