Video: Λουκάς Ζιάρας

Ποιοι Είμαστε

Είμαστε μια άτυπη ομάδα φίλων που επιθυμούμε να προάγουμε την έρευνα και την εκπαίδευση στον χώρο των διαπολιτισμικών, διαθρησκευτικών και Ορθόδοξων ιεραποστολικών σπουδών. Εδώ και λίγο καιρό συναντηθήκαμε μεταξύ μας και προχωρήσαμε σε ένα υπό ίδρυση μη κερδοσκοπικό σωματείο, με επιστημονικό, πολιτιστικό και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, με την επωνυμία:

“Μνήμη και Πρωτοπορία”

 

Στο καταστατικό μας περιγράφονται οι σκοποί μας ως εξής:

1. Η προαγωγή και ενίσχυση με οποιονδήποτε νόμιμο και θεμιτό τρόπο των διαπολιτισμικών, διαθρησκευτικών και Ορθόδοξων ιεραποστολικών σπουδών, και εν γένει της έρευνας στο πεδίο του Παγκόσμιου Χριστιανισμού και του Διαθρησκειακού Διαλόγου.

2. Η στήριξη ή δημιουργία πολιτιστικών και φιλανθρωπικών δράσεων που υπηρετούν τη διαπολιτισμική, διαθρησκευτική συνεργασία, την ιεραποστολή και τον διάλογο, όπως και την εν γένει ειρηνική συνύπαρξη λαών και πολιτισμών.

3. Η στήριξη εκδόσεων, μελετών και περιοδικού τύπου, έντυπου ή ηλεκτρονικού που συνδέονται με και προάγουν τα ως άνω.

4. Η κατασκευή και λειτουργία ιστοσελίδας με τον ίδιο σκοπό.

5. Η διενέργεια διεθνών ή τοπικών συνεδρίων, ημερίδων, διαδικτυακών συναντήσεων, διεθνών διασκέψεων, θερινών κατασκηνώσεων, επισκέψεων και εκδρομών, καθώς και εκπαιδευτικών προγραμμάτων κάθε τύπου και μορφής που υπηρετούν τα ως άνω, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και στη διά βίου μάθηση αλλά και την άτυπη εκπαίδευση ανηλίκων και ενηλίκων.

6. Η χορήγηση υποτροφιών ή/και βοηθημάτων για φοιτητές και ερευνητές στον χώρο των σπουδών αυτών.

7. Η βράβευση επιστημόνων με εξέχον έργο στους τομείς των διαπολιτισμικών, διαθρησκευτικών και ιεραποστολικών σπουδών, και εν γένει τής έρευνας στο πεδίο του Παγκόσμιου Χριστιανισμού και του Διαθρησκειακού Διαλόγου.

8. Η επιχορήγηση ειδικών ερευνητικών αποστολών με σκοπό την επιτόπια έρευνα εντός και εκτός Ευρώπης και ιδίως στα πεδία της ιεραποστολής, με σκοπό την εξαγωγή ερευνητικών πορισμάτων και/ή την παραγωγή συναφούς εκπαιδευτικού υλικού κάθε τύπου.

9. Η διευκόλυνση μετακίνησης ερευνητών και φοιτητών για ανταλλαγές και συναντήσεις με τους ως άνω σκοπούς.

10. Η καλλιέργεια της συμπερίληψης και ενσωμάτωσης στον κοινωνικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό ιστό ανθρώπων με διαφορετική πολιτισμική προέλευση, καθώς και ανθρώπων με ειδικές δυσκολίες, όπως αναπηρία, ακραία φτώχεια, μαθησιακές δυσκολίες ή σε θέση ευάλωτη (π.χ. πρόσφυγες και μετανάστες, θύματα κακοποίησης κ.ο.κ.) καθώς και η γενικότερη υποστήριξή
τους.

11. Η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των μελών του Συλλόγου και η ανάπτυξη αισθήματος και πνεύματος αλληλεγγύης και στενής μεταξύ τους συνεργασίας.

12. Η δημιουργία ευρύτερου δικτύου φίλων και συνεργατών για την πραγματοποίηση των ως άνω.

13. Η συνέργεια με άλλους φορείς για την πραγματοποίηση των ως άνω. Η ανάπτυξη πολυεπίπεδων συνεργασιών με φορείς που συνδέονται με έργα και δράσεις στο πεδίο της διαπολιτισμικότητας, διαθρησκευτικότητας και ιεραποστολής.

14. Η συνεργασία με κρατικές αρχές όπως και με τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και με οποιεσδήποτε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις εκκλησίες και άλλα οργανωμένα σύνολα ή με άλλους Συνδέσμους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, που προάγουν σκοπούς παρόμοιους με τους σκοπούς του Συλλόγου.

15. Η διεκδίκηση και εφαρμογή διεθνών, ευρωπαϊκών, τοπικών ή άλλων αναπτυξιακών, εκπαιδευτικών, ανθρωπιστικών και λοιπών προγραμμάτων που αφορούν τη διασυνδεσιμότητα της Ελλάδας με άλλα κράτη εντός και εκτός Ευρώπης με σκοπό τη διεξαγωγή επιτόπιας έρευνας ή την παραγωγή εκπαιδευτικού ή άλλου υλικού για την προώθηση των σκοπών που περιγράφονται στο παρόν.

16. Η οργάνωση διαλέξεων, εργαστηρίων και σεμιναρίων για επιμόρφωση των φίλων των διαπολιτισμικών, διαθρησκευτικών και ιεραποστολικών σπουδών, όπως και στελεχών εκπαίδευσης, διαπολιτισμικών οργανισμών, στελεχών της Εκκλησίας ή γενικότερα θρησκευτικών φορέων, καθώς και των μελών του παρόντος Συλλόγου, αλλά και κάθε προς τούτο ενδιαφερομένου.

17. Η ενεργή διαφώτιση με κάθε μέσο, συμπεριλαμβανομένου και του τύπου, αναφορικά με τους σκοπούς και τους στόχους του Συλλόγου.

18. Η έκδοση οποιουδήποτε εντύπου, που προάγει τους σκοπούς του Συλλόγου, αυτοτελώς ή σε σύμπραξη με άλλους φορείς.

19. Η διοργάνωση και διενέργεια εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα, εκθέσεις, συναυλίες, βιωματικές δράσεις, κ.ά. αυτοτελώς ή σε σύμπραξη με άλλους φορείς.

20. Η στήριξη φορέων και δομών που προάγουν τη συνύπαρξη ανθρώπων και λαών, τη διαπολιτισμική, διαθρησκευτική συνεργασία, την ιεραποστολή και τον διάλογο.

21. Γενικά η μέριμνα για την προαγωγή και την άνθηση των διαπολιτισμικών, διαθρησκευτικών και ιεραποστολικών σπουδών και τη παντοιότροπη διευκόλυνση των φορέων που τις στηρίζουν.

22. Η εκτέλεση οποιασδήποτε νόμιμης πράξης για την επίτευξη και/ή πραγμάτωση οποιουδήποτε των πιο πάνω σκοπών και/ή οποιωνδήποτε άλλων νόμιμων σκοπών, οι οποίοι δεν αναφέρονται πιο πάνω, αλλά περιλαμβάνονται στο πνεύμα των σκοπών και στόχων του Συλλόγου.

 

Ενδεικτικά μέσα για την επίτευξη των σκοπών:

1. Επαφή και συνεργασία με αρμόδιες αρχές, οργανισμούς, φορείς, σωματεία, συλλόγους, συνδέσμους, ενώσεις και παράγοντες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με ανάλογα ή και παρεμφερή ενδιαφέροντα.

2. Οργάνωση και πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων, συναυλιών, εκθέσεων, θεατρικών παραστάσεων, συνεστιάσεων, συναυλιών, λαχειοφόρων αγορών, διαλέξεων, κλπ. στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.

3. Εκδόσεις (ή συν-εκδόσεις με άλλους φορείς, εγχώριους ή και διεθνείς) εντύπων, βιβλίων και παραγωγή ψηφιακών δίσκων και άλλου οπτικοακουστικού υλικού.

4. Εκδόσεις (ή συν-εκδόσεις με άλλους φορείς, εγχώριους ή και διεθνείς) περιοδικών επιστημονικού ή και εκλαϊκευτικού χαρακτήρα.

5. Συναφείς δραστηριότητες που κρίνονται αναγκαίες για την υποστήριξη και προώθηση των σκοπών του Συλλόγου από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

6. Η ανάπτυξη δικτύου Φίλων του Συλλόγου με σκοπό την παντοιότροπη ηθική και οικονομική του στήριξη.

 

Μέλη της προσωρινής διοίκησης είναι:

Εύη Βουλγαράκη - Πισίνα

Η Δρ Εύη Βουλγαράκη-Πισίνα είναι ΕΔΙΠ στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο την Ιεραποστολική. Διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα στον χώρο των διαπολιτισμικών, διαθρησκευτικών και ιεραποστολικών σπουδών. Έχει μεγάλη διεθνή εμπειρία στο ΠΣΕ, τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ, τη Διαβαλκανική Ομοσπονδία Ορθοδόξων Νεολαιών. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο του Μάρμπουργκ. Είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Missiology Group της International Orthodox Theological Association και Διευθύντρια Έκδοσης του περιοδικού Salt: Crossroads of Religion and Culture. Είναι ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του επιστημονικού/πολιτιστικού/φιλανθρωπικού Σωματείου «Μνήμη και Πρωτοπορία».
Η σχέση της πίστης με την κοινωνική πραγματικότητα στην Ελλάδα, την Ευρώπη και στον διεθνή χώρο είναι από τα πάγια ενδιαφέροντά της εδώ και πολλές δεκαετίες. Τα ευρήματά της έχουν αποτυπωθεί σε άρθρα και διαλέξεις, μονογραφίες και μελετήματα στα ελληνικά και τα αγγλικά. Ιδιαίτερα έχει εξάλλου ασχοληθεί με την έρευνα στην
περίοδο της Ύστερης Αρχαιότητας και την πατερική θεολογία.

Ο Δρ Παναγιώτης Βολάκης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι θεολόγος και υπηρετεί το μάθημα των θρησκευτικών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση επί τρείς δεκαετίες. Από τα φοιτητικά του χρόνια στην Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ ανήσυχα αναζητεί ατραπούς βαθύτερης βίωσης του μυστηρίου της χριστιανικής ζωής με τη συμμετοχή του σε πλήθος δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διαρκώς εκπλήσσουσα σπουδή, βιωματική και ακαδημαϊκή, της Θεολογίας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου με τους οποίους τον τίμησε ο Τομέας Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραμματείας του τμήματος Ποιμαντικής και Kοινωνικής Θεολογίας του ΑΠΘ. Ιδιαίτερη είναι η ενασχόλησή του με τη Χριστιανική Αγιολογία. Μετά από μακρόχρονη πορεία σε θέση στελέχους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πλέον υπηρετεί ως Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου στα ΠΕΚΕΣ Ηπείρου και 1ο και 2ο ΠΕΚΕΣ Ιονίων Νήσων. Έγγαμος με δύο παιδιά έχει ως έδρα και αφετηρία του εδώ και αρκετά χρόνια την πόλη της Κοζάνης.

Παναγιώτης Βολάκης
Θεοδώρα Παραγυιού

Η Θεοδώρα Παραγυιού γεννήθηκε το 1975 στη Αθήνα και μεγάλωσε στη Δραπετσώνα. Σπούδασε στο τμήμα Θεολογίας του ΕΚΠΑ και συνέχισε τις σπουδές της στο Π.Μ.Σ. «Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία» του ΕΑΠ, όπου μελέτησε ειδικότερα τη χριστιανική εννόηση της σχέσης των θανόντων νηπίων με τον Θεό. Από το 2020 φοιτά στο Π.Μ.Σ. του τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ στην ειδίκευση «Φιλοσοφία της Θρησκείας και Ιεραποστολική»

Ο Βασίλειος Μυλωνάς γεννήθηκε το 1968 στο Αγρίνιο όπου και περάτωσε τις εγκύκλιες σπουδές. Σπούδασε στο Τμήμα Θεολογίας του ΕΚΠΑ. Εργάστηκε στην ιδιωτική εκπαίδευση στο Αγρίνιο και αργότερα ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός στη δημόσια εκπαίδευση ανά την Ελλάδα. Είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στο Π.Μ.Σ Θρησκειολογία του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, στη θεματική ενότητα «Φιλοσοφία της Θρησκείας και Ιεραποστολική», όπου και εκπονεί τη Διπλωματική του εργασία με θέμα «Η Ιεραποστολική και η Θεολογία της Ιεραποστολικής στην Ελλάδα». Από τη φετινή σχολική χρονιά ζει στο Αγρίνιο και υπηρετεί τη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως μόνιμος εκπαιδευτικός στην Αιτωλοακαρνανία.

Βασίλειος Μυλωνάς
Νικόλαος Τσιρέβελος

Ο Νικόλαος Γ. Τσιρέβελος είναι Δρ. Θεολογίας με ειδίκευση στην Ομιλητική και την Ιεραποστολική και θεολόγος καθηγητής στο 1ο Πρότυπο Λύκειο Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος». Διδάσκει ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ως εντεταλμένος διδάσκων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και στο «Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού» του Πανεπιστημίου «Logos» Τιράνων. Έχει συγγράψει πέντε μονογραφίες. Μελέτες του έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Συνεργάζεται με το περιοδικό Δωδεκάνησος, το οποίο αποτελεί επίσημο δελτίο των εν Δωδεκανήσω Επαρχιών του Οικουμενικού Πατριαρχείου, καθώς και με το περιοδικό Πάντα τα Έθνη που εκδίδεται υπό την πρόνοια της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδας. Έχει λάβει μέρος ως εισηγητής σε ποικίλα διεθνή επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες. Είναι μέλος της Επιμορφωτικής Ομάδας της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου. Τέλος, διαχειρίζεται το ιστολόγιο «Η τέχνη του Θεολογείν».